söndag 20 april 2014

Präglingar som finns i många kvinnors undermedvetna.


Präglingar som finns i många kvinnors undermedvetna.

Ett första utkast från min bok, jag har ställt upp präglingarna, kollektiva undertryckta känslor, i den tidsordning som jag släppte fram dem. 


Prägling nr: 1.  Jag är mindre värd än mannen.

Orsak: Vi har haft förtryck i tusentals år och vi har varit mindre värda än mannen, nu är vi inte det men förtrycket sitter kvar i oss som en undertryckt känsla som sitter i det undermedvetna.

Verkan: Även om vi inte känner det eller tycker att det är så i nutid så sitter känslan av att vi är mindre värda kvar i vårt undermedvetna och skapar obalans, både i vår egen kropp, då den feminina energin anses vara mindre värd, och i mötet med den fysiska mannen utanför oss. Kvinnan hindrar sig själv från att göra saker som kräver ett starkt lika värde eller egenvärde, när vi känner oss lika mycket värda som t.ex. en man, en politiker, en ordförande, en kung eller drottning, anser vi oss i det undermedvetna ha rättigheten att göra samma saker som dem, rättigheten att skapa lika mycket eller ännu mer sitter som en självklarhet i oss.

Befrielsen: När vi har befriat oss från denna prägling väcker vi en vilja som har varit nedtryckt under blockeringen, en stark vilja att skapa, resa, bygga, organisera, frita, besegra, hämta och leka. En vilja så stark att vi ser det som självklart att vi skall delta i det här spelet och scenariot som pågår under himlens tak. Vi känner lika värdet gentemot mannen och vill inte längre ha vårt värde från honom. Det befriar oss.

Prägling nr: 2. Jag är mindre viktig än mannen.

Orsak: Förtrycket, vi har varit mindre viktig än mannen i tusentals år och förtrycket sitter kvar som en prägling, en undertryckt känsla i vårt undermedvetna.

Verkan: Vi tycker inte att det som vi gör är lika viktigt, det gör att vi inte lägger tillräckligt mycket fokus på det som vi skapar eftersom att vi förkastar det, ”det där var väl inget viktigt, det gör jag i en handvägning”. Det skapar en känsla av att det kvinnor gör är inte lika viktigt i samhället, även mannen kan se på henne med hennes ögon, eftersom att det är den sanningen som hon strålar ut om sig själv. Det skadar hennes framgång på alla plan.

Befrielsen: När en kvinna kan se på allt det som hon gör och tycker att det är viktigt, så förhöjer hon själv sin status och värdet på det som hon skapar förhöjs också. Andra människor kan se, känna, lukta och smaka på detta värde och höjer hennes verk till skyarna.


Prägling nr: 3. Jag har inte lagen på min sida.

Orsak: Om man återigen tittar tillbaka i tiden så kan man se att kvinnan inte hade lagen på sin sida när det gäller henne själv eller hennes kropp under åtskilliga år på jorden. Denna sanning gäller inte idag men sitter kvar i hennes undermedvetna som en prägling.

Verkan: Kvinnan får svårt att tro på sig själv och sina möjligheter när det gäller att komma fram och lyckas med någonting i samhället då präglingen sitter och spökar i det undermedvetna. Det skapar en rädsla från att våga förverkliga sina drömmar fullt ut eftersom att i det undermedvetna så tror hon att hon måste kämpa emot någonting som inte är på hennes sida. När det gäller vårdnadstvister och andra domstolsförhandlingar känner hon sig ofta som ett offer från början eftersom att hon på förhand kämpar emot någonting.

Befrielsen: När kvinnan kan känna inifrån att lagen är på hennes sida får hon lättare att sticka ut, att komma med någonting nytt, att förändra det som fortfarande kanske inte är på hennes sida fullt ut. Men i stället för att kämpa emot, känna rädsla, orättvisa och utanförskap inifrån, känner hon nu att samhället är på hennes sida, det är hennes ansvar att ta de beslut som skapar ännu mera trygghet, rättvisa och jämlikhet för henne. Men inte genom att skuldbelägga eller att ”vilja ha något från mannen”, genom att se mig själv som jämlik och genom att skapa det själv. Skriva nya lagar t.ex. om det behövs.


Prägling nr: 4: Jag är undergiven mannen.

Orsak: Under det långa förtryck mot kvinnan som varit på jorden så har denna mening satt sig som en kollektiv undertryckt känsla hos henne.

Verkan: Många kvinnor går omedelbart in i en undergivenhet så fort som mannen kommer in i rummet utan att veta om det. Inför sina söner går de också in i undergivenhet. Kvinnorna identifierar inte denna känsla som ställer dem något under, mindre värd och  mer tillgänglig för männens mål, mening och syfte i stället för sitt eget. Hennes skapande, fokus och förverkligande blir lidande då hon går in i känslan av undergivenhet. Hon släpper viljan. Hon känner sig inte lika mycket värd. Hon accepterar ibland att behandlas som mindre värdefull eller att hennes fokus, mål eller mening har mindre värde.

Befrielsen: Kvinnan känner sig likvärdig mannen i alla möten och förlorar varken tid eller fokus för sina egna intentioner av vad hon vill. Hon spar energi och stannar kvar i viljan.Prägling nr: 5. Män lyssnar inte på kvinnor.

Orsak. Kvinnor förtrycktes väldigt länge och det var ingen som lyssnade på henne när hon kom med förslag, idéer, när hon skrev historia eller doktorerade i biologi, fysik, kemi eller matematik. Denna felaktiga programmering sitter kvar i det undermedvetna hos kvinnan.

Verkan: Kvinnan tar inte sig själv och sin situation på allvar, det är ändå ingen som lyssnar på henne säger präglingen i hennes undermedvetna. Hon kanske förkastar egna tankar och idéer av samma orsak, hon kanske håller sig tillbaka då det gäller att doktorera eller skriva sina memoarer. Eller så tvingar hon sig själv att skrika sig hes och ännu högre, hon måste tysta den envisa och osynliga rösten i hennes inre som säger att hon inte hörs tillräckligt mycket.

Befrielsen: Kvinnan behöver inte göra sin röst hörd, för hon kan höra sig själv nu och det är det enda som mannen behöver höra, han lyssnar automatiskt på den som tar det för självklart att den hörs. Kvinnan behöver inte längre bevisa något, hon kan fullt ut återvända till att skapa och förverkliga sitt egentliga uppdrag på jorden, att ta ned himmelriket och göra det tillgängligt för alla och en var. Oavsett kön och rastillhörighet.  


Prägling nr: 6. Jag är utanför systemet.

Orsak: Förtrycket, kvinnan var under lång tid inte en del av samhället som den gamla mannen skapade, hon var inte en självklar del av arbetsplatserna, företagen,  politiken, beslutsfattarna, bankerna och domstolarna. Hon kände sig utanför systemet, denna känsla har blivit till en prägling som har satt sig i det undermedvetna, även om vi självklart är en del i allt som vi skapar i dag.

Verkan: Utanförskap är alltid negativt och skapar en separation som gör att kvinnan i hennes undermedvetna tror att måste ”slå” eller ”hamra sig in”, hon ser inte delaktigheten i samhället och på de stora posterna som någonting självklart. Hon vill ha sin delaktighet utav mannen. Det skapar ett motstånd i henne själv som gör att det blir svårare att känna sig delaktig och vara välkommen på de viktiga posterna i samhället.

Befrielsen: Skapar synkronicitet med resten av världen utanför henne själv, hon ser sig själv på ett självklart sätt vara en del av systemet och samhället. Och en del av patriarkatet. Hon är inte och känner sig inte utanför och mannen reagerar som vanligt med att öppna fler armar och dörrar för henne när hon redan känner sig som delaktig. Hon tar självklart sin plats.


Prägling nr: 7. Jag har inte rätt att skapa utan mannens tillåtelse.

Orsak: Detta var under en lång tid på jorden en högsta sanning, under en lång tidsperiod var vi tvungna att fråga mannen om lov för allt. Denna prägling sitter kvar i vårt undermedvetna och ställer till det för oss.

Verkan: Denna prägling skapar en rädsla att stå för egna tankar, idéer och kreativitet. Vi kanske inte startar ett politiskt parti t.ex. eftersom att vi har tankar och idéer som ingen man förut har haft. Vi kanske inte förändrar politiken, lagarna, bankerna eller stats kicket på det sätt som vi innerst inne vill att det skall fungera, med mer kärlek, närhet och ömhet, för att ingen man ger oss tillåtelse till det. Vi kanske inte hindrar våra män från att gå ut i krig genom att kärleksvägra, vi kanske inte tar vårt ansvar för att skapa fred, frid, kärlek och alla andra saker som vi är bra på. Vi känner av den undertryckta känslan som sitter i det undermedvetna som säger, jag har inte rätt att skapa utan mannens tillåtelse. Därför fortsätter vi att skapa på ett sätt som han alltid har gjort, vi hoppar på idéer och olika projekt som han initierar, vi känner oss trygga, det känns rätt för oss. Att gå emot präglingen skapar en skuld.

Befrielsen: Vi kvinnor väntar inte med att se vad mannen skapar först, vi skapar mer förutsättningslöst och det måste inte alls se ut på det sätt som den ”gamla” mannen skapade. Vi väntar inte på en ”osynlig” tillåtelse som det undermedvetna vill ha utan skapar i stället direkt och på en gång när insikterna och våra idéer kommer till oss. Vi släpper våra begränsningar när det gäller manifestationsförmågan.  


Prägling nr: 8.  Mannen klarar bedömning mycket bättre än jag.

Orsak: Mannen är den som har ställt sig upp och tagit plats i talarstolen under långa tidsperioder på jorden. Mannen har tagit platsen och varit i synligheten. Som politiker, chefer, beslutsfattare, författare, poeter, konstnärer och skalder. Det har varit mer självklart att en man skall kunna ställa sig där framme och synas inför alla, leda i skolan, idrottslaget, det politiska partiet, teatern, operan, författarförlaget, de olika arbetsplatserna och företaget. Det har skapat en undertryckt känsla som säger att mannen klarar av att bedömas av andra bättre än vad jag gör.

Verkan: Den präglingen gör så att jag som kvinna kanske tvekar till att ta min plats och att ställa mig i rampljuset. Den kanske gör så att jag undermedvetet tycker att en man passar bättre i en synlig position i samhället än vad en kvinna gör. Jag kanske röstar på en man för att han känns så självklar i sin synlighet. Min tvekan inför mig själv som synlig kanske syns utifrån av andra och de förlorar sin tilltro till mig.

Befrielsen: När kvinnan tycker att det är självklart att hon klarar av bedömning lika bra eller lika mycket som mannen gör så kommer alla andra att tycka att det är självklart också. Hon kommer att få fler röster och inta mer synliga platser i offentligheten. Hon kommer oftare och mer självklart kliva fram och ta sin plats, hon kommer att lita på att hon klarar av bedömning och synlighet minst lika bra som mannen.


Prägling nr: 9. Mannen har lättare att samla ihop föda till gruppen än vad jag har.

Orsak: Det var inte länge sedan som vi var jägare och mannen var överhuvud för försörjningen av familjen/gruppen, det pågick under en lång tidsperiod på vår jord. Det har skapat en undertryckt känsla som kallas för prägling, som sitter i det undermedvetna och som ställer till det för oss kvinnor.

Verkan: Vi kvinnor får svårare att inta platser som står för försörjningen av hela gruppen, vi tar det inte som självklart att vara överhuvud och bidra eller begränsa gruppens matintag/hälsa/sjukdom/läskunnighet/pengaflöde o.s.v. Vi skapar inte lika många banker som mannen gör, vi ser det inte som självklart att vi skall stå för försörjningen/begränsningen av hela gruppen. Vi tar inte vårt ansvar när det gäller denna fråga.

Befrielse: Vi kvinnor börjar automatiskt ta ansvar för hur vår försörjning av gruppen ser ut, och hur fördelningen ser ut. Vi tar ansvar för att förändra den fördelningen av jorden, maten och våra resurser som inte är frisk, hälsosam och sund. Vi ser det mer som självklart och underförstått att vi skall ta lika mycket plats, starta lika många kreativa banker och kräva vår kärlek och respekt när det gäller ett rättvisare samhälle där de som har mycket delar med sig till de som har mindre. Kvinnan kliver fram och tar sitt ansvar som överhuvud lika mycket som mannen gör.  Präglingar av sexuell natur och som hämmar kvinnan ifrån att ta ansvar över sin sexualitet. Den sanna sexualiteten som kommer inifrån.

Prägling nr 1. Jag är mindre värd än mannen.

Orsak: Fokus har varit på mannen och på hans begär, tillfredsställelse och sexualitet i många årtusenden, kvinnan har känt sig mindre värd och denna känsla finns kvar i det undermedvetna och sitter där som en prägling.

Verkan: Kvinnan känner undermedvetet på sig att hon inte är lika mycket värd som mannen, hon lägger mer fokus på honom och hans sexualitet än vad hon gör på sin egen. Mannen uppfattar hennes sämre egenvärde och svarar på det.

Befrielse: När kvinnan kan känna fullt ut att hon är lika mycket värd som mannen kommer hon att ta större plats i mötet med mannen, hon kommer att våga vara sig själv och hon kommer inte längre att projicera sin längtan efter lika värde på honom. Hon kommer att ta ansvar för den sanna sexualitet som kommer inifrån henne själv. Hon kommer inte vilja att ge bort sig själv, sitt hjärta eller sin sexuella energi till mannen. Hon kommer inte att vilja kopiera mannens sätt att ha sex på.Prägling nr: 2.   Jag är mindre viktig.

Orsak: Mannens sexualitet har i många långa år varit i fokus i samhället och kvinnan har mer eller mindre varit tvungen till att acceptera och anpassa sig till detta. Nu är det inte längre så men präglingen sitter kvar i det undermedvetna som en undertryckt känsla.

Verkan: Kvinnan känner undermedvetet på sig att hon inte är lika viktig som mannen, hon lägger mer fokus på honom och hans sexualitet än vad hon gör på sin egen. Hon tar inte sig själv på lika mycket allvar som han gör, hon kanske inte ger sig själv lika mycket sex, partners eller tillfredsställelse. Hon tar inte lika mycket ansvar för sin sexualitet, hon kanske stänger av och anser inte att hennes sexualitet är det viktigaste av allt.  

Befrielse: När kvinnan kan känna fullt ut att hennes sexualitet är lika viktig som mannens kommer hon att först och främst se till att hon ger sig själv det som hon vill ha. Hon kommer att ta större ansvar för sin sexualitet och hon kommer att se vad det är som hon själv behöver utan den manliga ”lins” som många kvinnor har lärt sig att se sig själva på när det gäller sexualiteten. Hon kommer att få en sexuell frihet på ett helt annat sätt än det ser ut idag, hon kommer att följa sin egen inre vägledning när det gäller att ha sex med en annan människa.


Prägling nr 3: Mannen har makten över min kropp.

Orsak: Det var inte länge sedan som kvinnan förtrycktes i vårt land och mannen bestämde över henne. Han bestämde vem hon skulle gifta sig med, när de skulle ha sex, hur det skulle se ut och hur många barn de skulle ha. I många länder är abort fortfarande inte tillåtet. I hederskulturer bestämmer mannen över kvinnans kropp. Denna starka prägling sitter kvar hos många som en undertryckt känsla i det undermedvetna.  

Verkan: Präglingen sitter kvar och blockerar många utav oss från att njuta fritt och ohämmat utav oss själva precis som vi är. I naturligheten. Den blockerar ingången till den sexuella källan som jag skriver om i denna bok. Den hämmar oss kvinnor. Den är en av nycklarna till att få ett sexuellt flöde som tillfredsställer kvinnan på alla plan. Den hindrar oss från att sätta gränser, ställa krav och ta ansvar för vår sanna sexualitet. Den hindrar kvinnan från att följa sitt sexuella flöde ända ner till den sexuella källan.

Befrielsen: Kvinnan känner sig stark, hon känner att hon äger sin kropp och att hon har makten över den. Hon behåller sin integritet. Kvinnan tar ansvar för sin sanna sexualitet som kommer inifrån henne själv. Hon är lyhörd, hon lyssnar på sig själv, på sina känslor och på sin sexuella energi. Hon lyssnar på sin kropp och hon tar ansvar för vad den säger. Hon styrs inte längre utav präglingen.Prägling nr: 4.  Mannen har makten över mitt kön.

Orsak: Männen hade under lång tid på jorden makten över våra kroppar och över våra könsorgan. I vissa länder förkommer t.o.m. omskärelse av kvinnor som är mycket smärtsam. Präglingen sitter kvar i vårt undermedvetna och skapar problem för kvinnan.  

Verkan: Kvinnan släpper den sanna, genuina kontakten med sitt könsorgan i mötet med mannen, både i de vardagliga mötena och i de sexuella mötena. Hon börjar i stället att ta ansvar för mannens makt. Det gör att kvinnan förlorar energi, hon förlorar sin personliga makt.

Befrielsen: Kvinnan känner den slutgiltiga befrielsen, hon känner att hon äger sitt könsorgan och att hon har makten över det. Hon förlorar inte energi som hon gjorde då hon tog ansvar för mannens makt. Hon tar ansvar för hur hon vill beröras och inte hur mannen ”ser” på henne, hon blir oerhört känslig och får lättare orgasm. Hon lär känna sig själv bättre. Njutningen förhöjs, integriteten blir starkare.


Prägling nr: 5.  Jag tar ansvar för mannens sexualitet.

Orsak: Så här såg det ut under långa tidsperioder på jorden, kvinnan tog ansvar för mannens sexualitet och den känslan sitter kvar i det undermedvetna som en prägling.

Verkan: Kvinnan tar mer ansvar för mannens sexualitet än vad hon gör med sin egen, hon tycker inte att hennes sexualitet är lika viktig, hon kanske inte ser att hon ser på sin egen sexualitet precis såsom samhället ofta gör, genom en ”manlig lins”. Den här präglingen håller henne borta från att ta ansvar över sin sanna sexualitet som kommer inifrån henne själv, hon tar ansvar för någon annans sexuella energi, begär och tillfredsställelse. Hon förlorar energi, hon förlorar integritet och kraft, egenvärde och sanning.

Befrielsen: Hon tar ansvar för sin sanna sexualitet, hon tar ansvar för hur samhället ser på henne och hennes sexualitet. Hon ställer krav, sätter gränser och hon vågar visa sig precis som hon är. Hon kan känna att hon duger, hon lyssnar till sitt inre i stället för vad den yttre världen talar om för henne. Hon tar ansvar för vad hon själv ser, känner och vill ha. Hon behåller sin energi och sin integritet. Hon vågar vara i den sanna sexualiteten och kan om hon vill ta ansvar för att länka samman med moder jord, uppleva sin sexuella kärna, uttryck och sanna sexualitets källa. Hon kan få multipla orgasmer, hjärt- och själsorgasm.


Prägling nr: 6.  Jag är till för mannen.

Orsak: För väldigt många år sedan på många delar av vår jord så fanns kvinnor enkom till för männen att förlusta sig med, skänka kärlek och barn för att föra människosläktet vidare. Denna historia har skapat en prägling som sitter i botten av den sexuella kanalen och täpper till ingången till den sexuella källan.

Verkan: Denna prägling skapar en försening i skapande och blomstring eftersom att någonstans finns en känsla av att inte finnas till för sin egen skull. Den skapar en känsla av meningslöshet eller hopplöshet när det kommer till att stå upp för sig själv, sätta gränser eller ställa krav på respekt. Kvinnan tar inte ansvar för sin sanna sexualitet. Hon förlorar kreativitet, makt, kärlek, glädje, energi och integritet.

Befrielse: Hon står på egna ben och tar ansvar fullt ut för sin sanna sexualitet. Hon känner frihet, styrka, kärlek, glädje, makt och integritet. Hon lyssnar till sig själv och till sin inre vägledning, hon blomstrar även för henne själv och hon älskar sig själv fullt ut. Hon lever för sig själv, är till för sig själv, att skapa och njuta utan undertryckta känslor och präglingar. Hon ser sig själv som väldigt dyrbar och dyrkad. En diamant som älskande glänser i solen på vårt moderskepp i storslagen synkronicitet med mannen.


Prägling nr: 9: Jag är en kvinna och jag kan handlas med.

Orsak: Den här präglingen sitter djupt och kommer sig utav att fortfarande än idag används kvinnan inom vissa länder, religioner och kulturer som handlingsvara, mannen erbjuder fadern en större eller mindre summa pengar för att sälja sin dotter. Vissa länder säljer också sina döttrar till andra länder, till turister eller till män för att tillfredsställa dem i krig. Kvinnan har en historia att vara handlingsvara och därför sitter denna programmering kvar i mångas undermedvetna.

Verkan: Eftersom att det här är en direkt följd av att inte ha makten eller möjligheten att fatta beslut över sitt eget boende, äktenskap eller sexualitet så är det ungefär samma verkan som att inte ha makten över sin kropp. Det hämmar beslutsfattandet eftersom att det alltid finns en underliggande känsla av att inte kunna ta det slutgiltiga beslutet om sig själv, sitt barns framtid eller över sina sexuella relationer. Som om någon ”osynlig hand” bestämmer över kvinnans sexuella energi och tillgänglighet. Hon släpper taget och bestämmer inte lika tydligt och klart över sig själv. Ofokuserad beslutsamhet. Lägre vibration under den sexuella akten.

Befrielsen: Hon inser att hon lätt kan uppnå sina mål när det gäller att avsluta eller påbörja en relation. Hon inväntar inte någon ”Gudomlig hand” som skall vägleda henne när hon uppenbart inte mår bra i en relation. Hon vet att hon är värd det bästa, största och mesta värdet när det gäller henne själv. Hon har inget överhuvud. Hon är lika mycket värd som mannen och är här på jorden av samma anledning. Hon förverkligar sig själv och alla sina drömmar. Hon inser sin stora potential och kapacitet. Det ”suddiga” förtryck som hon knappt har varit medveten om försvinner från horisonten. Hon känner sig fri att skapa i helheten och såsom hon önskar. Hon tar ansvar för sin sanna sexualitet och för överheten. Hon kan vara i sin högsta vibration när hon har sex. Hon tar inte ansvar för mannens beslutsfattande. Hon tar ansvar för sin egen. Den högsta vibrationen.


Prägling nr: 8: Mannen har lagen på sin sida när det gäller sexualiteten.  

Orsak: Våldtäkt, sexuellt utnyttjande, incest, orättvis behandling, kränkande av den egna integriteten, historia som präntats in i det undermedvetna men även nutidshistoria om vad som händer andra kvinnor som råkar illa ut.

Verkan: Kvinnan känner inte självklart att hon har lagen på sin sida när hon befinner sig i sin sexuella energi, hon bär på en undertryckt oro och en rädsla att skadas, utnyttjas, förledas, att tvingas utstå hot, våld och förtryck. Kvinnan bär på en rädsla som kan göra att hon anpassar sig till mannen, att hon tillåter honom att göra saker som hon inte vill eller tycker om. Hon tar mer ansvar över mannen och hans sexuella energi då hon är försiktig och försöker kontrollera honom. Hon tar inte lika mycket ansvar över den egna kroppen, den egna sexualiteten, hon separerar sig från moder jord och från sin själ under den sexuella akten.

Befrielsen: Kvinnan kan integrera sin sanna sexualitet som en ny programmering i den fysiska kroppen, hon tvingas inte att ta avstånd från den ursprungliga njutning och det scenario som hennes själ skapade henne för. Hon är tillgänglig för sig själv och hon är tillgänglig för att vara tillsammans med mannen i ett sant, naturligt, äkta och genuint kärleksmöte utan att de gamla sexuella präglingarna gör sig gällande och får henne på fall. Hon avstår inte från det som Gud en gång gav henne.


Präglingar inom relationen mellan mannen och kvinnan:


Prägling nr: 1: Så länge som min man inte slår mig, dricker eller förför andra kvinnor så stannar jag kvar i relationen. (Fast förhållandet är energi och kärlekslöst).

Orsak: Under många år på jorden så stod mannen för försörjningen av kvinnan och det var bara under mycket destruktiva förhållanden som hon lämnade honom.

Verkan: Kvinnor stannar ofta kvar längre än de behöver då förhållandet har upphört att generera energi. De nöjer sig med mindre kärlek än de egentligen vill ha.

Befrielsen: Kvinnan lämnar sitt förhållande då hon inte får det som hon anser att hon är värd.
Prägling nr: 2: Man kan inte få allt av en man.

Orsak: Eftersom att många kvinnor stannade kvar med männen resten av sina liv förr i tiden så finns ingen historia om att man faktiskt kan få allt det man behöver av en och samma man.

Verkan: Kvinnan stannar kvar längre än vad hon behöver i ett förhållande där hennes behov inte blir tillfredställda. Kvinnan väljer en man som hon på förhand vet om inte kan tillfredsställa alla hennes behov, (någonting måste man nöja sig med att vara utan).

Befrielsen: Kvinnan anser att hon är värd att få alla sina behov tillfredsställda. Kvinnan lämnar ett förhållande där hon inte får alla sina behov tillfredsställda.


Prägling nr: 3: Jag slutar att skapa och manifestera då jag träffar en man.

Orsak: När kvinnan träffade en man för tusen år sedan upphörde hennes liv såsom det såg innan att existera. Hon gav sig åt det nya livet, att ge honom sexuell tillfredsställelse, föda barn och laga mat.

Verkan: Kvinnan börjar skjuta upp saker och ting, hon tycks få mindre energi till att manifestera det som hon drömmer om. Hennes kreativitet sjunker. Hon upplever det som om hon har ett osynligt motstånd.

Befrielse: Kvinnan kan känna lika stor kreativitet tillsammans med en man som hon gör utan. Hon känner inte längre utav känslan som sitter i det undermedvetna och säger att hon borde ge upp allt. Hon vet redan innan hon träffar en man att hon kommer att bli ännu mer produktiv tillsammans med honom, (med kärlekens hjälp).   
Prägling nr: 4: När jag inleder ett förhållande med en man förlorar jag energi.

Orsak: Kvinnan servade mannen i många generationer, hon gav och gav, till honom och till barnen. Hon gav av sin sexualitet. Hon gav sin sexuella energi. Känslan sitter kvar i det undermedvetna.

Verkan: Kvinnan är inte vid lika gott mod som mannen i förhållandet, hon blir lite ”låg” och misstänksam, hon vaktar på något, (kommer hon att förlora energi?) Hon hänger sig inte fullt ut, hon försöker hålla kvar något.

Befrielsen: Kvinnan vet att ingen kan ta ifrån henne någonting då hon följer sin inre vägledning och uttrycker sina känslor. Hon kan älska fullt ut, utan att begränsa sig.Prägling 6: Mannen är inte på min sida:

Orsak: Det kalla krig som har pågått mellan könen så länge ha fått konsekvenser, kvinnor fick länge kämpa för mannens tillstånd till allt som de ville skapa/genomföra. Detta har skapat en kollektiv undertryckt känsla som sitter i hennes undermedvetna.

Verkan: Detta skapar ett tillstånd av att vara mot någon, kvinnan känner inte självklart att mannen är med henne för hennes högsta bästa. Hon känner inte att han är med henne, hon kanske försvarar sig redan innan han har visat sig vara emot henne. Fientlighet. Ett krigstillstånd. Att ha någon emot sig.


Befrielsen: Kvinnan kan känna att mannen är på hennes sida och hon behöver inte hitta vägar för att försvara sig för en fara som ändå inte finns. Hon kan slappna av och vara i ödmjukhet över deras delning i stället.    

Inga kommentarer: