torsdag 22 oktober 2009

PlushealingPlushealing är en ny utarbetad healingform som är inställd på att tillgodogöra sig de nya och höga energifrekvenser som nu är i omlopp runt hela vårt jordklot och på tvåtusentalet. Plushealingen tar oss med i den svindlande och outforskade resa som det innebär att vara människa av idag.
Det är meningen att vi skall öppna upp oss själva. Resa i vårt undermedvetna. Vända ut och in på oss själva för att släppa fram de känslor som vi inte tillåtit oss att känna förut. Det är vårt heliga uppdrag och mål. Bara genom att möta vår smärta kan vi sen också möta vår innersta, sanna och djupaste kärlek. Den som hela universum är skapat utav. Bara genom att möta vår smärta kan vi känna frid och fred inom oss själva och därmed också bidra till freden på jorden.
Detta behöver inte vara en svår och jobbig resa. Smärta behöver inte vara någonting negativt. En känsla blir bara jobbig och svårhanterlig då vi försöker att stoppa undan den och trycka ned den. Känner vi vår smärta går den snabbt över och transformeras till ny energi och livsglädje.

Jag som har utarbetat denna nya healingform heter Charliee Lek. Jag har tidigare arbetat med andra healingformer såsom Reikihealing och Intuitivhealing men drogs till att utveckla denna nya metod för att kanalisera ner de högre, mer direkta och kraftfulla energifrekvenser som vi omges utav idag. Dessa nya energier som arbetar med hela mänskligheten just nu för ett globalt uppvaknande och känslomässigt tillfrisknande.Med mig i processen har jag haft ovärderlig hjälp utav Carina Hoffman.

En människa som har modet att möta sig själv på djupet får tillgång till hela sig själv och sin innersta längtan, hon finner sin livsuppgift här på vår jord. Alla människor har en livsuppgift, alla människor har en dröm och en längtan att förverkliga. Många är vi som kommit bort från vår väg men som tappert söker vidare för att hitta detta ”något” som vi brinner för. Plushealingen hjälper oss att återknyta kontakten med vårt livs högsta mening och dröm. Plushealingen återkopplar oss till vårt eget sanna syfte med vårt liv.

Plushealingen är indelat i fyra sessioner och personliga möten med terapeuten. Varje healingsession återföljs av samtal och reflektion över behandlingen.
Under det första mötet sker en initiering då klientens chakran öppnas upp och förmågan att ta emot denna höga energifrekvens förstärks. Processen för helandet är igång och fortsätter att arbeta även de kommande dagarna. Klienten kan få lättare utrensningsreaktioner, såsom förkylningsbesvär och tätare toalettbesök. Inre bilder från barndomen, traumatiska upplevelser och undertryckta känslor kan komma upp till ytan. Viktigt då är att känna dem, gråta av sorg och uttrycka sin ilska, för att sedan gå vidare förstärkt av kraften och energin som då frigörs.

Under den andra behandlingen går energin ner direkt och mycket kraftfullt på djupet och söker efter undertryckta känslor och blockeringar. Klienten behöver inte göra något medan hon befinner sig på behandlingsbänken, hennes uppgift är att ligga still så gott det går, bekräfta sina känslor och uppleva med sina sinnen. Ibland kan det börja rycka och dra i olika kroppsdelar, ibland känns det inte mycket alls. Magen kan kurra och det kan förekomma olika ljud från halsen. De fysiska reaktionerna på
Plushealing är väldigt individuella. En positiv biverkning är att sinnenas förmåga förstärks och att det blir allt svårare att nonchalera sina innersta känslor och signaler.

Den tredje behandlingen fortgår såsom den tidigare medan den helande processen fullföljs. Processen är väldigt individuell beroende på var vi befinner oss i våra liv. Förhoppningsvis har vi redan nu börjat uppmärksamma hur denna helande energi och process har en positiv inverkan på resten av vårt liv. Vi börjar bli säkrare på våra dagliga val, det sker en förstärkning av den inre rösten och modet att följa den stärks också. Vi får tydliga ledtrådar och fingervisningar om vad som är viktigt för oss på vår väg mot vårt känslomässiga tillfrisknande. Vi ser och urskiljer denna vägledning tydligare. En annan sorts människor börjar framträda i vårt liv. Vi träffar våra själsvänner. Vi kanske gör oss av med andra vänner som vi är klara med på ett annat plan. Vi blir medvetna om det faktum att vi inte är ensamma på vår resa. Vi ser bortom illusionen. Ju mer känslomässigt skräp som vi gör oss utav med ju längre kan vi se.

Kanske har allt det här börjat hända dig redan innan du har påbörjat din behandling, kanske är det just detta som gjort att du attraherats till Plushealingen. Så fort som behandlingen har påbörjats kommer din personliga resa och utveckling att snabbas upp ytterligare och din kropp kommer att synkronisera och återkoppla sig till din livsuppgift och till frekvenshöjningen på jorden.

Återkopplingen/Föreningen med sitt högsta själv, är fullständigt och komplett efter fjärde och sista behandlingen. Men processen är ingalunda avslutad. Nu anses klienten tillgodogjort sig tillräckligt med kraft och ny energi för att fortsätta sin resa på egen hand. Kanske kan det vara så att klienten och terapeuten kommer överens om fortsatta behandlingar i vissa enstaka fall. Annars har nu klienten rätt att själv arbeta med och ge Plushealingbehandlingar. För att sedan själv kunna ge initieringar krävs dock ytterligare en initiering som ges av läraren/terapeuten.
Plushealing passar mycket bra som komplement inom psykoterapeutiska behandlingar men också inom primärvården.

Man behöver naturligtvis inte genomgå alla fyra stegen i behandlingen, fristående behandlingar är mycket framgångsrika i sig och startar och stimulerar kroppens egen läkningsprocess. Bestämmer man sig för att gå alla fyra behandlingarna finns det ingen mall för hur täta dessa fyra sessioner måste vara men vi har noterat att en eller två behandlingar per vecka ger ett väldigt bra resultat.
Information och tidsbokning:

Charliee Lek 070-772 88 08